Vedtekter

VEDTEKTER FOR SØRUMSAND FESTIVITETSLOKALE SA

Vedtatt 22.05.2019

§ 1

Sørumsand Festivitetslokale SA er et andelslag med begrenset ansvar, vekslende kapital og medlemstall. Det er en direkte fortsettelse av Sørumsand Festivitetslokale AS og Sørumsand Festivitetslokale AL.

Andelslaget har sitt kontor i Sørum kommune.

§ 2

Andelslagets formål er å bygge og drive et møte-, kultur og festlokale på Sørumsand.

§ 3

Festivitetslokalet skal stå åpent for alle lovlige formål så langt husets kapasitet rekker.

Styret vedtar utleieregler.

§ 4

En andel tegnet før generalforsamlingen i 2001 tilsvarer verdien av 43 nye andeler.

En gammel andel kan ikke oppdeles i nye andeler.

Nye andelshavere av laget forplikter seg til å innbetale andelsinnskudd mot utstedelse av andelsbrev. Andelsinnskuddet er kr. 500,- pr. andel.

Andelene forrentes ikke.

Andelshaverne har intet ansvar for lagets forpliktelser ut over de tegnede andeler.

§ 5

Overdragelse av andeler kan bare skje med godkjenning av styret. Overdragelser kan ikke nektes uten saklig grunn.

Sørumsand Festivitetslokale SA har ikke innløsningsplikt av andeler.

Andeler betales ikke tilbake ved en eventuell utmelding.

Det betales ingen årlig kontingent.

§ 6

Styret velges av generalforsamlingen og består av 5 – 7 medlemmer, som også fungerer som husstyre. Styremedlemmene velges for 2 – to- år av gangen. En skal tilstrebe kontinuitet i styret, således at halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år.

2 vararepresentanter til styret velges for 1 år av gangen. Likeså velges 1 revisor og 2 medlemmer av valgkomite, også for 1 år av gangen.

§ 7

Generalforsamlingen velger innen styret leder og nestleder for 1 år av gangen. Styret velger kasserer og sekretær.

§ 8

Styret forestår den alminnelige drift av foreningen/lokalet.

Festivitetslokalet skal ikke ha ansatt lønnet daglig leder.

Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap forplikter festivitetslokalet i daglige gjøremål med sine underskrifter (prokura).

Det føres protokoll over styrets og generalforsamlingens møter.

Opptak av lån på vegne av andelslaget, samt pantsettelse av andelslagets eiendom, krever hele styrets samtykke. Pantsettelse av foreningens eiendom skal på forhånd behandles av generalforsamlingen.

Eventuelt driftsoverskudd tillegges kapitalen.

§ 9

Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mars måned og kunngjøres ved skriftlig melding til andelseierne med 14 dagers varsel.

I generalforsamlingen har hver andelseier en stemme, uavhengig av antall andeler vedkommende har. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes så ofte styret finner det påkrevet eller når minst 1/5 av andelseierne forlanger det. Denne innkalles på samme måte som den ordinære generalforsamling.

§ 10

Lokalet kan aldri bli noen enkeltmann eller forenings eie. For dette tilfelle anses andelslaget for oppløst og bestemmelsen i § 13, 2. ledd kommer til anvendelse.

§ 11

Saker som skal forelegges generalforsamlingen skal styrebehandles og oppføres på dagsorden.

Forslag til generalforsamlingen må være innkommet til styret senest 1 uke før generalforsamlingen.

§ 12

Forandring av disse vedtekter må ha minst 2/3 flertall av de frammøtte andelseiere.

§ 13

Vedtak om oppløsning av andelslaget kan bare skje på generalforsamling hvor minst 2/3 av andelseierne er representert og hvor minst 2/3 av de representerte stemmer for vedtaket.

En eventuell formue skal komme Sørumsands befolkning til gode (for eksempel bidrag til et nytt kulturhus eller bidrag til å fremme kulturtilbudene).

Endret av generalforsamlingen 29.03.2001, 10.04. 2002 og 05.03.2012 – 22.05.2019.